REGULAMIN I RODO

Spis treści:

 • Informacje ogólne – nazwa firmy, NIP, REGON, kontakt
 • Sprzedaż
 • Czas realizacji zamówienia
 • Promocje
 • Dostawa towaru
 • Płatności
 • Gwarancja, rękojmia, zwrot i reklamacja towaru
 • Ochrona danych osobowych
 • Opinie w sklepie internetowym

Informacje ogólne
Sprzedaż w sklepie prowadzona jest przez firmę:

Netstone s.c. J. Baryliszyn, A. Czyż ul. Kołłątaja 18; 67-200 Głogów; NIP 693-19-32-499; REGON 390764502, telefon: +48 76 74 54 722, e-mail: netstone@netstone.pl

zwaną dalej sprzedawcą. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i jest uprawniony do zawierania umów sprzedaży na odległość.

Sprzedaż
Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Do wartości zamówionych przez Kupującego produktów Sprzedawca doliczy koszty transportu.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest rozumiane jako:
a) wybranie z oferty prezentowanej w Sklepie jednego lub więcej produktów,
b) prawidłowe wypełnienie formularza przez Kupującego i wysłanie zamówienia do Sprzedawcy,

Czas realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

Dostawa towaru
Sprzedawca oferuje dostawę towaru za pośrednictwem firm kurierskich, punktów odbioru oraz systemu paczkomat.

Promocje
Promocje w sklepie mają charakter czasowy lub ilościowy. Jeśli promocja ma charakter czasowy, zamieszczona jest informacja o czasie jej trwania w materiałach promocyjnych. Jeśli sklep nie podaje daty końcowej promocji, trwa ona do wyczerpania zapasów towaru podlegającego promocji.

Koszt dostawy naliczany jest automatycznie przez system sklepu i widoczny jest w podsumowaniu zamówienia. Koszt jest uzależniony od wybranej formy przesyłki i formy płatności. Szczegółowe ceny dotyczące kosztu dostawy podane są w części „Koszty wysyłki i formy dostawy”.

Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany ceny dostawy towaru na niższą w związku ze stosowanymi przez Sprzedawcę w Sklepie promocjami i rabatami.

Sposoby płatności
Należność za zamówione towary Kupujący może uregulować w następujący sposób:

a) Dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy
b) Kartą płatniczą Visa lub MasterCard – w systemie płatności Przelewy24.pl, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych ze względu na stosowane bardzo skuteczne zabezpieczanie transakcji. Dzięki wykorzystywanemu systemowi dane o kartach klientów nigdy nie trafiają do sklepu internetowego.
c) Za pośrednictwem internetowych kanałów płatności oferowanych przez system Przelewy24.pl
d) Za pośrednictwem systemu Paypal.pl
e) Przy odbiorze przesyłki za pobraniem.

 1. Typy obsługiwanych kart płatniczych:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • Blue Media

Gwarancja, rękojmia, zwrot i reklamacja towaru
Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki,

POD WARUNKIEM NIEROZPIECZĘTOWANIA TOWARU O CHARAKTERZE INTYMNYM.

W naszym sklepie umożliwiamy zwrot nieużywanego produktu do 14 dni od zakupu – Kupujący powinien poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni do zakupu (można do tego użyć do tego załączonego z produktem formularza).

W przypadku zwrotu zakupionego towaru, Kupujący powinien przesłać otrzymane produkty na adres Sprzedawcy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem."

Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo do zwrotu nie dotyczy towarów:

których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a opakowanie zostało po dostarczeniu otwarte, nagrań dźwiękowych, wizualnych lub programów komputerowych, jeśli zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a opakowanie zostało po dostarczeniu otwarte.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

W celu reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania wraz z dowodem zakupu na adres siedziby Sprzedawcy wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady w działaniu. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na własny koszt w terminie 14 dni roboczych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupujacego kosztów przesyłki.

W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu i kosztów reklamowanej przesyłki.

Mając na uwadze dobro Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.

Niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.

Sklep prowadzi sprzedaż akcesoriów erotycznych, których działanie opisuje zgodnie z informacjami podanymi przez producenta. Efekt działania produktów o charakterze erotycznym uzależniony jest od cech indywidualnych użytkownika, takich jak  cechy biologiczne, reaktywność i budowa układu nerwowego, istniejące zaburzenia, przyjmowane leki czy przeżyte doświadczenia i poziom otwartości na nowe doznania.  Z tego powodu sprzedawca nie gwarantuje takich samych efektów działania produktów erotycznych u każdego użytkownika. 

1. Czas obowiązywania rękojmi:
1.1. Rękojmia w naszym sklepie internetowym obowiązuje przez okres 2 lat od daty dostarczenia towaru.
1.2. W przypadku, gdy konsument otrzymał od nas towar posiadający określoną gwarancję producenta, okres rękojmi może być równy czasowi trwania tej gwarancji, o ile przekracza ona 2 lata.

2. Zasady składania reklamacji na podstawie rękojmi:
2.1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeśli towar posiada wady fizyczne lub prawne.
2.2. Reklamację można złożyć osobiście w naszym punkcie stacjonarnym lub drogą mailową na adres: info@tulipan.pl
2.3. W reklamacji powinny zostać podane dane osobowe Konsumenta, opis wady towaru oraz wyraźne oświadczenie o żądaniu naprawy, wymiany towaru, obniżenia ceny lub zwrotu środków.
2.4. Do reklamacji należy załączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę).

3. Czas na złożenie reklamacji:
3.1. Konsument powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zauważeniu wady towaru, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od momentu jej stwierdzenia.
3.2. Reklamacja złożona po upływie 2-letniego okresu rękojmi nie podlega rozpatrzeniu, chyba że wada towaru została ukryta i ujawniła się dopiero po tym terminie.

4. Odpowiedzialność sprzedawcy:
4.1. Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem na podstawie rękojmi za wady towaru istniejące w chwili jego dostarczenia.
4.2. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Konsument ma prawo do:
a) bezpłatnej naprawy towaru lub wymiany na nowy, wolny od wad,
b) obniżenia ceny towaru odpowiednio do wady,
c) zwrotu środków, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub zbyt obciążająca dla sprzedawcy.
4.3. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uważana jest za uzasadnioną.

5. Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy:
5.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie towaru ani za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji towaru przez Konsumenta.
5.2. Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru, które zostały ujawnione Konsumentowi przed zawarciem umowy.

6. Postanowienia końcowe:
6.1. Niniejszy regulamin dotyczący rękojmi jest integralną częścią ogólnego regulaminu sklepu internetowego.
6.2. Wszelkie sprawy związane z rękojmią, które nie zostały uregulowane w tym dokumencie, podlegają przepisom prawa polskiego, w szczególności Kodeksowi Cywilnemu i Ustawie o Prawach Konsumenta.
6.3. Regulamin rękojmi obowiązuje od 2023-01-01 i może zostać zmieniony wyłącznie za zgodą Konsumenta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".  Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Netstone s.c. J. Baryliszyn, A. Czyż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych-, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych udostępnionych przez Kupujących w Sklepie. Kupujący posiada prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

W celu złożenia żądania zaprzestania wykorzystywania danych osobowych Kupujący zobowiązany jest przesłać stosowne oświadczenie o żądaniu zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych na adres siedziby Sprzedawcy.

Administratorem danych osobowych w Sklepie jest Netstone s.c. J. Baryliszyn, A. Czyż z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ulicy ul. Kołłątaja 18

Netstone s.c. J. Baryliszyn, A. Czyż będzie przetwarzał dane osobowe Kupujących w Sklepie wyłącznie w celu realizacji zamówienia Kupującego oraz w celach statystycznych i marketingowych, bez ich udostępniania osobom trzecim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zapewniamy klientom sklepu, pełen dostęp do swoich danych oraz możliwość zmienienia ich lub usunięcia w dowolnym momencie.

Klient Sklepu w każdej chwili może wyłączyć swoje konto albo zrezygnować z otrzymywania informacji pocztą elektroniczną.

Sklep pozwala na korzystanie z niego w pełni anonimowo tak długo, jak użytkownik sobie tego życzy. Rejestracja w Sklepie wiąże się z podaniem ograniczonej ilości danych i jest w pełni darmowa oraz dobrowolna. Podanie danych jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru użytkownika. Jednak podanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację zamówienia.

Dane podane podczas rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika. Przetwarzanie danych ma na celu badania marketingowe oraz lepsze dopasowanie Sklepu oraz jego asortymentu do potrzeb jego gości.

Sklep gromadzi dane osobowe aby lepiej dopasować treść, asortyment i reklamy pojawiające się w sklepie do potrzeb konkretnego użytkownika. Dane osobowe pomagają ponad to poprawić jakość usług, przeprowadzać konkursy, wysyłać informacje o nowych produktach oraz prowadzić codzienną korespondencje z klientami sklepu w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

Składając zamówienie lub biorąc udział w konkursie organizowanym na stronach sklepu Klient dobrowolnie podaje swoje dane teleadresowe, które zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do dostarczenia nagrody lub zakupów.

Dokonując wysyłki towarów Sklep ani nikt inny nie informuje kuriera lub inną firmę dostarczającą towar co znajduje się w przesyłce, o ile nie wymaga tego prawo.

Przesyłki zawsze pakowane są w sposób uniemożliwiający identyfikację przedmiotów, które się w nich znajdują.

Klient sklepu może wybrać formę dostarczenia przesyłki, która odpowiada mu najbardziej.

Właściciel gromadzi również logi IP swoich użytkowników. Robi to jedynie w celu administracji serwerem, badań statystycznych i demograficznych oraz w celach technicznych.

Działanie Sklepu opiera się również na plikach Cookies, tak zwanych ciasteczkach. Są to pliki tekstowe tworzone na Twoim komputerze przez serwis. Pliki te są całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twojego komputera. Dzięki nim przy kolejnej wizycie na stronie system może je odczytać i zidentyfikować Ciebie jako konkretnego użytkownika. Korzystanie z Cookies nie pozwala na wykorzystanie jakichkolwiek informacji z Twojego komputera. Sklep korzysta z Cookies w celu:
– zachowania sesji klienta
– prezentowaniu informacji i reklam według profilu określonego przez klienta
– lepszego dopasowania serwisu do potrzeb klientów
– zabezpieczenia ankiet przed wielokrotnym głosowaniem
– sprawnego wykorzystania mechanizmów zabezpieczających system dodawania treści na stronie sklepu (na przykład recenzje towaru)

Pliki Cookies możesz w dowolnym momencie usunąć z Twojego komputera wykorzystując przeglądarkę internetową. Możesz również zablokować Cookies w swojej przeglądarce, jednak może to spowodować, że nie wszystkie opcje naszego sklepu będą możliwe do wykorzystania.

Klient Sklepu może sam, w pełni świadomie zdecydować jakie dane będą udostępniane innym gościom strony oraz obsłudze sklepu i Właścicielowi.

W przypadku gdy nastąpi wyraźne naruszenie prawa lub o dane osobowe wystąpią odpowiednie organy państwa Właściciel udostępni je tym instytucjom.

Użytkownikom, którzy korzystają z komputera wspólnie z innymi osobami (na przykład pracownia w szkole albo w pracy, kawiarnia internetowa) radzimy po zakończeniu wizyty na naszej stronie skorzystać z opcji wyloguj, aby inne osoby nie miały możliwości w żaden sposób podejrzeć ustawień konta lub wykorzystać go w sposób niezgodny z wolą jego właściciela.

Opinie w sklepie internetowym

Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

Życzymy Państwu udanych zakupów w naszym sklepie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl